Pomoč na domu

Pomoč družini na domu

 • pomoč pri zagotavljanju kakovostnega življenja starejših, bolnih in invalidov,
 • omogočiti uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju,
 • preprečevanje osamljenosti,
 • razbremenitev svojcev.

Pomoč družini na domu je socialna oskrba na domu, namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju,  a se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali nimajo možnosti. Upravičencem se tako z različnimi oblikami organizirane praktične pomoči in opravil vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

V CSS Škofja Loka storitev izvajamo za občane Občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki, ki storitev tudi delno sofinancirajo.

Storitve

Storitev se prilagodi potrebam posameznika in obsega naslednje sklope opravil:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 • gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Uporabniki

 • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje;
 •  osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
 •  hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Storitev se prične izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela. Prvi del pomeni pripravo na izvajanje storitve, sklenitev dogovora ter izvedbo vseh potrebnih srečanj med izvajalci, posameznikom ali družino, drugi del pa zajema neposredno izvajanje storitve.

Storitev socialne oskrbe na domu je plačljiva.

Več dodatnih informacij je na voljo pri koordinatorki Nataši Kalan, na tel. številki 04 62 07 226, od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

Prošnja za izvajanje storitve pomoči na domu v obliki socialne oskrbe na domu

Obrazec za PND lahko izpolnite tukaj

Skoči do osrednje vsebine