Predstavitev služb

Socialna služba

Socialno delo izhaja iz potreb in zmožnosti posameznega stanovalca. Na področju socialnega dela svoja prizadevanja usmerjamo k temu, da za vsakega stanovalca poiščemo želeno in hkrati potrebno obliko bivanja.
Tako je ena od pomembnejših strokovnih nalog prav ta, da upoštevamo posameznika kot edinstveno osebnost ter ravnamo z njim spoštljivo in na ta način prispevamo k omilitvi stiske in negotovosti, ki jo s seboj prinaša odločitev o vključitvi v institucionalno varstvo.

Pri svojem delu se socialna služba opira na metode socialnega dela, in sicer:

 • svetovanje;
 • vodenje;
 • zastopanje;
 • socialna oskrba;
 • individualna in skupinska obravnava;
 • reševanje težav, konfliktov.

Zdravstveno negovalna služba

S timskim pristopom izvajamo storitve zdravstvene nege in oskrbe in sicer:

 • stanovalcem omogočamo njihovo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti (osebni higieni, preoblačenju, gibanju, prehranjevanju …). Glede na njihovo sposobnost samooskrbe jim pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb zagotavljamo in nudimo ustrezno stopnjo pomoči
 • s kontinuirano zdravstveno nego in izvajanjem predpisanih postopkov krepimo ali ohranjamo njihovo zdravje
 • v sodelovanju z zdravnico izvajamo paliativno oskrbo in zdravstveno nego
 • sodelujemo v procesu zdravljenja in rehabilitacije
 • sodelujemo s svojci stanovalcev

Delo poteka neprekinjeno 24 ur dnevno vse dni v letu. Sodelujemo z  internistom – diabetologom in psihiatrinjo.

Ambulanta

Primarno zdravstveno varstvo  stanovalcev izvaja zdravnica specialistka družinske medicine zaposlena v Centru. Izvaja ambulantne preglede ter preglede stanovalcev v sobah. Zdravstvena oskrba stanovalcev zajema tako kurativno kot preventivno dejavnost ter napotitve na sekundarni in terciarni nivo. Ambulantno delo se tesno povezuje z zdravstveno negovalno službo in drugimi službami v Centru.

Delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki posega na vsa področja človekovega življenja in delovanja (skrb zase, delo, prosti čas). V  Centru se v okviru delovne terapije izvajajo različne aktivnosti s katerimi ohranjamo ali ponovno vzpostavljamo najvišjo možno stopnjo delovanja oz. samostojnosti stanovalcev v vsakdanjem življenju. Delovna terapija se izvaja individualno ali skupinsko.

Cilji delovno terapevtske obravnave so:

 • ohranjanje samostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, ki so za stanovalca pomembne in smiselne,
 • povrnitev najvišje možne stopnje samostojnosti stanovalca za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti,
 • izbiranje in učenje uporabe pripomočkov za opravljanje dnevnih aktivnosti.

Za doseganje ciljev se poslužujemo različnih pristopov in modelov dela, ki so prilagojeni posamezniku.

Pomemben del delovno terapevtskih aktivnosti je namenjen skupinskim aktivnostim, organiziranju in izvedbi dejavnosti, ki omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa naših stanovalcev, saj skrbimo tudi za organizacijo kulturnih in družabnih dogodkov v Centru, kot so: različne prireditve, koncerti, praznovanja, predstave, srečanja, skupine za samopomoč, izleti, sprehodi, krožki…in druge aktivnosti.

Fizioterapija

Z izvajanjem fizioterapije v Centru z različnimi metodami in postopki lajšamo bolečino ter izboljšujemo in ohranjamo telesne zmogljivosti stanovalcev.

Stanovalce se obravnava celostno. S pozitivnim pristopom in spodbujanjem se poskuša izkoristiti njihove sposobnosti ter jih motivirati za ohranjanje in izboljšanje njihove mobilnosti. Delo poteka individualno – s posamezniki v prostorih fizioterapije in sobah stanovalcev; ter skupinsko – kot vadba v Burnikovi dvorani za vse stanovalce.

Cilj individualnih fizioterapevtskih obravnav je stanovalcem omogočiti čim bolj samostojno opravljanje življenjskih dejavnosti, jim izboljšati zdravstveno stanje in počutje ter kakovost življenja.

Stanovalci so bili vključeni v programe:

 • rehabilitacije (nevrološki, po poškodbah in internistične bolezni)
 • akutna stanja (bolečinska stanja, akutna respiratorna terapija)
 • preventiva – vzdrževalni program

Pomoč družini na domu

 • pomoč pri zagotavljanju kakovostnega življenja starejših, bolnih in invalidov
 • omogočiti uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju
 • preprečevanje osamljenosti
 • razbremenitev svojcev

Pomoč družini na domu je socialna oskrba na domu, namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju,  a se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali nimajo možnosti. Upravičencem se tako z različnimi oblikami organizirane praktične pomoči in opravil vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

V CSS Škofja Loka storitev izvajamo za občane Občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki, ki storitev tudi delno sofinancirajo.

Druge službe

 • splošne in servisne službe: finančno računovodska služba, administrativno kadrovska služba, recepcija, služba prehrane, tehnična služba, pralnica in šivalnica.
Skoči do osrednje vsebine