Objava razpisa delovnega mesta DIREKTOR PSVZ (m/ž)

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS dne 17.3.2023 objavljen razpis z vsebino:

 V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 33. in 34. člena Statuta CSS Škofja Loka, št. 014-01/2016-09 z dne 27.09.2016 in sklepa 5. redne seje Sveta CSS Škofja Loka z dne 27.02.2023, Svet CSS Škofja Loka objavlja javni razpis za delovno mesto

 • DIREKTOR PSVZ (m/ž)

 Za direktorja PSVZ (m/ž) je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi  določene pogoje:

 • ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu,
 • delovne izkušnje v skladu s , 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
 • opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
 • opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat (m/ž) opraviti v skladu s petim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu.
 • potrdilo o nekaznovanosti.

Direktor PSVZ (m/ž) bo imenovan za obdobje pet let. Z izbranim kandidatom (m/ž) bo sklenjena pogodba za določen čas, za čas trajanja mandata.

Pisne prijave z vsemi dokazili:

 • življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje delovne izkušnje,
 • dokazila o izobrazbi – fotokopija diplome,
 • kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod alinejo 5., mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
 • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 • dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda,
 • program dela z lastno vizijo razvoja zavoda,
 • druga dokazila o izpolnjevanju pogojev,

naj kandidati (m/ž) pošljejo s priporočeno pošto, v zaprti ovojnici z oznako: »RAZPIS ZA DIREKTORJA PSVZ (m/ž)«, s pripisom: »NE ODPIRAJ«, do vključno 1.4.2023 na naslov: SVET CSS ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka.

Predviden začetek mandata je 1.8.2023.

Od kandidata (m/ž) se pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.

Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo izločene iz postopka.

O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.

Svet CSS Škofja Loka

Jurij Krvina
Predsednik Sveta CSS Škofja Loka

Komentiranje zaprto.
Skoči do osrednje vsebine