Javno zbiranje ponudb za prodajo vrednostnega papirja Lepenka d.d. Tržič

CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka objavlja javno zbiranje ponudb

za prodajo vrednostnega papirja Lepenka d.d. Tržič

 

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, na podlagi predhodnega soglasja sveta zavoda z dne 24.2.2022.

Postopek prodaje bo vodila komisija v sestavi:

–          Mirjana Dvizac, fin.rač.delavec CSS Škofja Loka

–          Blaž Urbanc, Vodja FRS, CSS Škofja Loka

–          doc. dr. Marija Hladin, odvetnica, Odvetniška pisarna Hladin

 

II.  Opis predmeta prodaje

Vrednostni papir – delnica LPTR, osnovni kapital družbe po podatkih AJPES-a znaša 1.952.679,02 EUR (233.970 delnic).

Oznaka člana: 2B

ISIN koda: SI0031110495

Oznaka VP: LPTR

Vrsta VP: navadne (redne) delnice

Naziv izdajatelja: Lepenka d.d. Tržič

Predmet prodaje je 1.389 delnic v lasti CSS Škofja Loka

 

III. Ponudba za odkup:

poda se na obrazcu priloženem tej razpisni dokumentaciji.

 

IV. Izklicna cena:

izklicna cena za delnico znaša neto 8,35 EUR. Upoštevane bodo zgolj ponudbe, ki bodo najmanj izenačile izklicno ceno.

Ponudbo je mogoče podati zgolj za celotno število delnic.

 

V. Pogoji prodaje:

 

  • pravočasna oddaja ponudbe na obrazcu navedenem pod točko III,
  • merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena,
  • v primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bodo s ponudniki, ki so ponudili najvišjo enako ceno, izvedena pogajanja.

 

VI. Način plačila kupnine:

s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredna kupoprodajna pogodba, na podlagi katere mu bo za kupnino izstavljen račun, z valuto plačila 8 dni.

 

VII. Ostali pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:

1. Javno zbiranje ponudb in morebitna pogajanja v primeru iz V. točke tega razpis bodo potekala v slovenskem jeziku.

2. Vrednostni papir bo prodan ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.

3. Nakup in prodaja delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev se ne vpisuje v evidence in obračun DDV-O, saj v danem primeru ne predstavlja dejavnosti davčnega zavezanca.

4. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem, ki bo na javnem zbiranju ponudb (te po morebitnem postopku s pogajanji) uspel, sklenjena v roku 5 dni od zaključka javnega zbiranja ponudb, k čemer bo prodajalec kupca pisno pozval. V primeru, da kupec pogodbe v roku, postavljenem s strani prodajalca, ne podpiše, se šteje, da od nakupa odstopa.

5. Na morebitnih pogajanjih o ceni lahko sodelujejo zakoniti zastopniki pravnih oseb, v kolikor je kupec pravna oseba, ali njihovi pooblaščenci na podlagi predloženega pisnega pooblastila.

6. Rok za oddajo pisnih ponudb na javnem zbiranju ponudb je do dne 14.7.2022, do 12:00 ure, na naslov prodajalca CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, ki morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javno zbiranje ponudb za prodajo delnice« in s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek/naziv ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 14.07.2022 ob 14.00 uri v sejni sobi CSS Škofja Loka III. nadstropje.

 

7. Ponudba mora vsebovati naslednje dokumente:

  • izpolnjen ponudbeni obrazec s ponujeno ceno in podatki ponudnika,
  • potrdilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR (velja le za pravne osebe in s.p.
  • tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
  • morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti originalno overjeno (notar ali Upravna enota) pooblastilo za udeležbo na morebitnih pogajanjih ter za podpis kupoprodajne pogodbe,
  • kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

 

K morebitnim dodatnim pogajanjem za ceno bodo lahko pristopili le ponudniki, ki bodo podali pravočasne in popolne ponudbe po tej točki razpisne dokumentacije. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo po sklepu komisije, ki vodi postopek prodaje, izločene iz postopka, kar bo ugotovljeno z zapisnikom. Ugovore zoper potek postopka s pogajanji (v kolikor bo do njih prišlo) lahko ponudniki podajo najkasneje do zaključka postopka pogajanj. O ugovorih komisija odloči takoj.

Kot ponudniki v postopku ne morejo sodelovati člani Komisije za izvedbo in vodenje postopka prodaje.

Navedena komisija lahko s soglasjem direktorja CSS Škofja Loka, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje delnice, ne da bi za to navedel razloge.

Morebitna dodatna vprašanja vezana na prodajo vrednostnega papirja lahko interesenti naslovijo na elektronski naslov: info@css-sl.si, in sicer od dneva objave te razpisne dokumentacije do vključno dne 11.7.2022.

 

Škofja Loka, 21.06.2022

CSS Škofja Loka
Silva Košnjek
direktorica

 

Priloga: obrazec 1 (word datoteka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: obrazec 1

PODATKI O PONUDNIKU IN PONUJENI KUPNINI

 

Firma oz. ime in priimek ponudnika

 

Naslov in sedež ponudnika

Matična številka/EMŠO

ID št. za DDV/davčna številka

Transakcijski račun ponudnika

Zakoniti zastopnik ponudnika

Odgovorna oseba

(podpisnik pogodbe)

Telefon

Elektronska pošta

Ponujena kupnina

Priloga: obrazec 1

 

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO, Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI !

 

Datum:                                                Žig:                                                                       Podpis:

________________                                                                          __________________

Komentiranje zaprto.
Skoči do osrednje vsebine